Artiklar och Krönikor

Nya djurskyddsregler för hund

Får hundar förvaras i bur? Hur ofta ska de rastas? Vad gäller för hundrastgårdar? Får man avla på vad som helst? Vad ska man ha för utbildning för att driva hunddagis?
 
Den 1 maj 2008 börjar jordbruksverkets nya djurskyddsregler för hund och katt att gälla (SJVFS 2008:5). Syftet med de nya bestämmelserna är, enligt SJV, att ange en lägsta nivå för att hunden ska må bra och ge tydligare anvisningar om skötsel och tillsyn än de tidigare reglerna (DFS 2004:18). Flera punkter i de nya reglerna för hundhållning kan tyckas självklara. T.ex. att det ska vara lagom varmt, finnas belysning, att det ska vara rent, att omgivningen inte utgör en skaderisk, att hundarna ska ha regelbunden tillsyn och social kontakt och att det ska finnas liggunderlag. Men några regler har mer exakta angivelser och kan därför vara bra att känna till för den vanlige hundägaren och uppfödaren.
 
Förvaring
 Hundar får inte förvaras i bur, men det finns några undantag. Undantagen är på utställning, tävling, prov samt vid träning inför tävling. Observera dock att hundarna då ska rastas minst varannan timma. I samband med tävling och träning inför tävling får hundarna också övernatta i buren.
 
Under transport får hundarna också förvaras i bur, men då får förvaringen inte överstiga 3 timmar när bilen står stilla.
 
I samband med jakt får hundarna förvaras i bur max 8 timmar/dygn, men ska då rastas var tredje timme.
 
Hundar som hålls inomhus bör rastas var sjätte timme.

Som jag tolkar de här reglerna utgör de inte ett problem för hundägaren som åker till bruks, tränar lite och tar en kort fika medan hunden sitter i bilen. Det borde antingen falla under "träning inför tävling" eller transport när förvaringen inte ska överstiga 3 timmar i stillastående bil. Värre är det för den som varje dag har med sig hundarna och förvarar dem i bilen under en 8 timmars arbetsdag. Tänka till bör också den som har hunden ensam hemma under arbetsdagen om man inte går hem och rastar hunden på lunchen.
 
För rastgårdars utformning finns en rad bestämmelser som jag inte går närmare in på här. 


Med rastning menas utomhusvistelse lös eller i koppel då hunden får möjlighet att i lugn och ro uträtta sina behov och få utlopp för sitt behov att röra på sig och lukta av omgivningen

Avel
 Under rubriken "avel" har det tillkommit en del nya regler och formuleringar.
 
Jag väljer här att citera paragraf 24 i sin helhet:
 
"24 § Djur får inte användas i avel om

1. de har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas,
2. de är eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom,
3. de är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag,
4. parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman,
5. de uppvisar beteendestörningar i form av överdriven rädslereaktion eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för djuret vardagliga situation
er, eller
6. de saknar förmåga att föröka sig på naturligt sätt."

 
Med "funktionshinder" menas här "ett tillstånd som försvårar naturliga beteenden eller funktioner". Och sjukdom är "ett tillstånd som kan medföra lidande för djuret eller negativt påverkar dess naturliga funktioner".
 
Reglerna låter i och för sig förnuftiga vid en första anblick, men jag kan inte låta bli att undra hur de ska tolkas, tillämpas och följas upp i praktiken? Inte minst med tanke på hälsosituationen inom flera raser. Reglerna väcker också fler frågor än de ger svar. Vad är "naturliga beteenden och funktioner"? Vad är en "vardaglig situation"? Vad är "överdriven rädsla"? Får man inseminera en tik som ska ha första kullen? Räknas upprepande öroninflammationer som ”lidande”?
 
Ingen tvekan råder dock om hur man ska tolka reglerna för kejsarsnitt. En tik som förlösts två gånger med kejsarsnitt får inte användas mer i avel. Förhoppningsvis leder detta på sikt till att de särskilt drabbade raserna som t.ex. bulldoggarna, blir av med problemet att inte kunna förlösas naturligt. En tik får inte heller paras tidigare än andra löpet, dock tidigast vid 18 månaders ålder. Tvångsparning får inte förekomma. Om en tik får två valpkullar inom 12 månader ska tiken ges minst 12 månaders vila före nästa valpning.

 
Övriga förbud
 Förbud som kan tyckas självklara, men värda att belysa:
Stackelhalsband får inte användas. Hundar får inte bindas upp i motorfordon. Tättsittande munkorgar som hindrar hunden från att hässja (andas med hög frekvens) får endast användas tillfälligt. Hundar får inte hållas bundna inomhus. Utomhus får hundar inte hållas i löplina permanent och tillfälligt max 2 timmar/dygn.
 
Hunddagis
Några regler har tillkommit för hunddagis. Bland annat måste den som driver hunddagiset ha utbildning i en rad ämnen som ex. stress hos hund, raskunskap, hundsjukvård och etologi. Mer exakt var utbildningen ska ha erhållits eller omfattningen på utbildningen anges inte.
 
 
Text och foto: Petra Gau

www.kakadutraders.se