HundannonserHunduppfödare / KennelHundraserHund sjukdomarVykort

Resa med Hund

Att ta med hunden till Sverige efter en resa med hunden utomlands

1. Resa till och från Norge

Mellan Sverige och Norge råder inga restriktioner. Du kan fritt resa med din hund fram och tillbaka igen över den svensk-norska riksgränsen, som samtidigt är en EU-gräns.

2. Resa från något av EU/EFTA-länderna

Belgien
Danmark
Finland
Frankrike
Grekland
Holland
Italien
Lichtenstein
Luxemburg
Portugal
Schweiz
Spanien
Tyskland
Österrike

 

Ändrade regler för införsel av hund och katt från Danmark

På grund av förekomst av rävens dvärgbandsmask i Danmark ändrar nu Sverige reglerna för införsel av hundar och katter från Danmark. Ändringen träder i kraft den 17 juni och innebär att alla hundar och katter som vistats i Danmark måste avmaskas före införsel till Sverige. Avmaskningen är redan obligatorisk för införsel från andra länder (undantaget Norge och Finland). En annan nyhet är att man nu kan vaccinera sin katt mot rabies redan vid tre månaders ålder.

En legitimerad veterinär i avreselandet ska intyga att djuret har besiktigats och blivit avmaskat med godkänt preparat. Rävens dvärgbandmask kan infektera hundar och katter som i sin tur kan föra smittan vidare via maskägg som följer med avföringen. Människor kan infekteras t.ex. genom att äta bär och svamp som förorenats. Om människor drabbas kan infektionen i vissa fall leda till döden. Rävens dvärgbandmask finns inte i Sverige.

 

Vad är nytt?

10-dagarsregeln som innebär undantag från krav på friskintyg kommer inte att gälla för införsel från Danmark Även om djuret enbart vistats i Danmark måste det avmaskas enligt de ändrade reglerna Vid genomfart mellan Danmark och Bornholm via Sverige måste djuret avmaskas Eftersom avmaskningsmedlet är verksamt i fyra veckor kommer tidigare sexveckors-intyg att ersättas av ett fyraveckors. Du som innan den 17 juni har skaffat ett sexveckorsintyg kan dock använda detta under hela giltighetstiden Katter kan vaccineras mot rabies redan vid tre månaders ålder (tidigare först vid 12 månaders ålder). Rabiesvaccinering krävs alltid vid besök i land med rabies, t.ex. Danmark.
De följande reglerna gäller bara i EU/EFTA-ländernas europeiska områden! Om hunden kommer från något annat land än EU/EFTA och bara vistats i EU/EFTA-länder kortare tid 'n 6 månader före inresan till Sverige, måste hunden placeras i karantän här, annars vägras den helt inträde till Sverige. Hunden måste vara minst 7 månader gammal för att få föras in från dessa länder.För att föra in din hund igen till Sverige enligt reglerna nedan, måste hunden alltså ha vistats minst 6 månader i något EU/EFTA-land. Din hund måste vara idmärkt och vaccinerad. För hunden ska du ha följande godkända officiella papper att visa upp i tullen.

 

1. TILLSTÅND FÖR REGISTRERAD IMPORTÖR (=införseltillstånd)
2. SAMMANSTÄLLT VACCINATIONSINTTYG
3. FRISKINTYG

På begäran ska du dessutom kunna styrka uppgifterna genom att visa:
4. VACCINATIONSINTYG
5. LABORATORIESVAR PÅ GODKÄNT BLODPROVTEST

Observera att alla dessa intyg måste vara orginalhandlingar - kopior och telefax godkänns inte!

 

- IDENTITETSMÄRKNING
Alla hundar som förs in i Sverige ska vara ID-märkta, antingen genom tatuering i örat eller mikrochip. De mikrochipmärken, som vissa svenska tullstationer idag kan läsa är av fabrikaten INDEXel eller DATAMARS. Någon garanti för att tullstation har sådan avläsare finns inte. Kontrollera därför själv detta med tullstationen innan du reser. Är hunden märkt med något annat chipmärke, måste du medföra egen avläsarutrustning. Chipet består av en sändare och ena ntenn i en glaskapsel (11 mm lång och 2,1 mm i diameter). Chipet visar siffror, som inte kan ändras. Hunden får ett unikt ID-nummer, som visas i en speciell avläsare. Chipet placeras under halshuden.

Tänk också på, att om hunden ska revaccineras i Sverige, har inte alla veterinärer avläsare för chipmärkning. Veterinären vaccinerar inte utan att säkert veta ID-numret på hunden! ID-numret ska finnas i alla handlingar.

 

- VACCINATIONER
Hunden ska vara vaccinerad mot:
leptospiros [en bakteriell infektion, som även smittar människor - s.k zoonos - och som ger feber, blödningar i slemhinnorna och leverskador. Dödligheten är hög. Smittar via urin och smågnagare.] Vaccinationen måste vara gjord inom det senaste året (=högst 365 dagar gammal). Efter vaccinationen gäller 30 dagars karenstid, innan hunden får föras in i Sverige

valpsjuka [en luftvägsinfektion orsakad av virus, som ger rinnande ögon och näsa (oculonasalt), kräkningar, diareé och neurologiska symptom. Smittar via direktkontakt, avföring, utin, spyor]. Vaccinationen måste vara gjord inom de senaste två åren (= högst 730 dagar gammal). Efter vaccinationen gäller 30 dagars karenstid, innan hunden får föras in i Sverige

rabies [en fruktad virussjukdom, som också smittar människor och som angriper det centrala nervsystemet - hjärna och ryggmärg - och ger ökad salivavsöndring, oförmåga att svälja pg.a förlamning eller kramp i svalget (därav namnet vattuskräck), omotiverade raseriutbrott, överkänslighet för ljus och ljud. Sjukdomen leder så småningom till döden. Viruset finns i saliven och sprids via bett från sjuka djur eller om sådan saliv kommer i kontakt med ett sår.] Rabiesvaccinering får inte göras på hund, som är under tre månaders ålder. Vaccination måste vara gjord inom det senaste året (=högst 365 dagar gammal). Rabiesvaccinet måste vara godkänt av Jordbruksverket.

 

-BLODPROVSTEST
Tidigast 120 dagar efter den första rabiesvaccinationen måste en legitimerad veterinär kontrollera antikroppsnivån i blodet. Antikroppsnivån får inte vara under 0,5 IE (internationella enheter) för att vaccineringen ska bli godkänd. Om inte antikroppsnivån är tillräckligt hög, måste vaccinationen upprepas och nytt blodprov tas igen efter tidigast 120 dagar. Spara beviset på det godkända blodprovstestet - det är en värdehandling, som gäller så länge hunden revaccinaeras med högst 365 dagars intervall! På begäran ska orginalbeviset kunna visas upp i tullen vid en inresa.Godkännes rabiesvaccinationen enligt reglerna ovan får hunden föras in i Sverige under förutsättning, att den vaccineras årligen. Går det mer än 365 dagar mellan rabiesvaccinationerna, måste du börja om igen med 120 dagar mellan vaccination och blodprov.

 

1. TILLSTÅND FÖR REGISTRERAD IMPORTÖR (=införseltillstånd)
Sedan 1 maj 1996 måste hundägaren registrera sig som s.k importör hos Jordbruksverket för att föra in sin hund igen till Sverige efter en utlandsresa. Blanketter för sådant tillstånd beställer du från Jordbruksverket i Jönköping, tel. 036-155000. Du måste ansöka skriftligt senast 30 dagar före inresan med hunden. Tillståndet kostar 400 kronor, som du betalar i samband med ansökan. Du kan inte få tillbaka avgiften, om hunden av någon anledning inte reser - inte ens om vaccinationsresultatet misslyckas.

Tillståndet för registrerad importör gäller 1 år för högst 10 hundar och ett obegränsat antal gränspasseringar. Det utfärdas även om vaccinationsprogrammet eller antikropskontrollen inte är klar. Tillståndet ska visas för den svenska tullen vid varje gränspassering.

Planerar du att resa utomlands och tillbaka igen med flera hundar under det år, som tillståndet gäller, ska du ansöka samtidigt för alla hundarna. Jordbruksverket kompletterar nämligen inte redan utfärdade tillstånd.

Tillsammans med tillståndet får du också kostnadsfritt alla veterinärblanketter enligt punkterna 2 och 3. Dessa blanketter kan också beställas separat från Jordbruksverket. Hundens ID-märkning ska anges på alla blanketter.

 

2. SAMMANSTÄLLT VACCINATIONSINTYG
På Jordbruksverkets orginalblankett sammanställt vaccinationsintyg ska en officiell veterinär (=distriktsveterinär eller länsveterinär) i Sverige eller annat EU/EFTA-land intyga, att den ID-märkta hunden är vaccinerad och att intikroppstestet är godkänt enligt reglerna ovan. Veterinären måste måste ha vaccinationsintyg och blodprovssvar i orginal. Vid vaje gränspassering ska du bara visa upp - inte läman över -blanketten för den svenska tullmyndigheten. Blanketten sammanställt vaccinationsintyg ska alltså behållas av djurägaren.

 

3. FRISKINTYG
En officiell veterinär i utlandet ska på Jordbruksverkets orginalblankett intyga, att hunden är frisk och att den är avmaskad med godkänt preparat -DRONCIT VET. eller DRONTAL COMP VET. (receptbelagt) - mot dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis och Echinococcus granulosus). Intyget får inte vara äldre än 10 dagar vid inresa. Vid gränspassering visar du intyget för den svenska tullen, som behåller det.

Avmaskning ska göras av en veterinär före inresan och djurägaren efter hemkomsten.

Vid kortare resor på högst 10 dagar från Sverige till Danmark eller Finland, behöver du inte detta intyg. Giltiga tillstånd för registrerad importör och sammanställt vaccinationsintyg krävs dock. Det sammanställda vaccinationsintyget ska vid din utresa med hunden från Sverige datumstämplas av tullen för att visa, när hunden lämnade Sverige. Samma intyg visar du upp högst 10 dagar senare för tullen vid din och hundens återkomst till Sverige tillsammans med djurägarförsäkran (blanketten finns i tullen men kan också besällas från Jordbruksverket). I den försäkrar du, att hunden inte har varit i annat land än i Danmark eller Finland.

För att resa med hunden mellan Sverige,Danmark och Finland krävs inte avmaskning mot dvärgbandmask, eftersom parasiten inte förekommer i de skandinaviska länderna.

Sexveckorsintyg är ett alternativ till friskintyget och beviljas för hundar, som med ägaren pendlar till Sverige från Danmark eller Finalnd och som hör hemma i Sverige, Danmark,Finland eller Norge. Intyget ska utfärdas av en officiell veterinär och gäller 6 veckor. Under giltighetsperioden får hunden bara vistas i något av dessa länder, vilket ska framgå av en djurägarförsäkran. Sexveckorsintyget gäller inte för att föra hunden till Norge via Danmark eller Finland. Då krävs det ordinarie friskintyget.

 

3. Resa från rabiesfria EU/EFTA-länderna

Detta gäller hundar, som är födda i eller har vistats minst 6 månader på:

Island
Irland eller
Storbritannien med Nordirland
Hunden får inte under den här tiden ha varit i karantän.

Det finns inget krav på minimiålder för att föra in hund från dessa tre länder. I praktiken gör dock vaccinationsbestämmelserna för valpsjuka, att hunden måste vara minst 12 veckor gammal.

En hund som åker med offentliga kommunikationsmedel till Sverige, ska färdas i en separat transportbur. Om hunden under resan till Sverige omlastas eller mellanlandra i ett annat land än Norge, ska buren plomberas av tullen på Island,Irland eller Storbritannien med Nordirland. Plomberingen bryts av den svenska tullen vid ankomsten till Sverige.

 

INRESA MED HUNDEN FRÅN ISLAND

1. TILLSTÅND FÖR REGISTRERAD IMPORTÖR (=införseltillstånd)
Samma regler som för (resa från något av EU/EFTA-länderna)

 

2. FRISKINTYG
En officiell veterinär på Island ska intyga på Jordbruksverkets orginalbalnkett, att hunden är frisk, och att den är avmaskad mot dvärgbandmask. Detta intyg gäller bara 10 dagar framåt efter utfärdandet. Efter inresan till Sverige ska ägaren avmaska hunden ytterligare en gång efter ca 7 dagar med ett godkänt preparat - DRONCIT VET. eller DRONTAL COMP VET. (receptbelagt)

INRESA MED HUNDEN FRÅN IRLAND OCH STORBRITANNIEN

1. TILLSTÅND FÖR REGISTRERAD IMPORTÖR (=införseltillstånd)
Samma regler som för (resa från något av EU/EFTA-länderna)

2. VACCINATIONER
Efter ID-märkning ska hunden vaccineras av en veterinär mot:

leptospiros
valpsjuka

Vaccinationen mot leptospiros måste vara gjord inom det senaste året (högst 365 dagar gammal) och vaccinationen mot valpsjuka de senaste två åren (=730 dagar gammal). Observera att hunden numera måste vara minst 8 veckor för att vaccineras mot valpsjuka!

Vid förstagångsvacciantion gäller en karenstid på 30 dagar före inresan. Om hunden får två grundvaccinationer mot leptospiros och valpsjuka räknas karenstiden 30 dagar från den 1:a vaccinationen. Detta gäller inte vid revaccination, som gjorts inom 365 dagar mot leptospiros resp inom 730 dagar mot valpsjuka.

Som alternativ till en vaccination mot leptospiros är det tillåtet att ta ett blodprov på hunden för att konstatera, att hunden inte har några antikroppar i blodet. Då får du inte vaccinera din hund mot leptospiros under de tre senaste månaderna före inresan. Två blodprov ska tas med 14-21 dagars intervall, och båda ska vara fria från denna infektion. Det 1:a blodprovet tas av en officiell veterinär i utreselandet och det 2:dra efter inresan till Sverige. Det är su, som tar in hunden i Sverige, s.k importör och som ansvarar för denna provtagning. Detta gäller bara leptospiros - inte valpsjuka.

Kopia på svaret sänder du till:
Jordbruksverket
Smittskyddsenheten
551 82 Jönköping

Hänvisa till införseltillståndets diarienummer. Mednad du väntar på svar på provet, måste din hund hållas isolerad under importörens = din direkta tillsyn. Den får inte komma i kontakt med andra hundar. Rasta din hund i koppel då, ochbara där andra hundar inte brukar vistas.

 

3. SAMMANSTÄLLT VACCINATIONSINTYG
På Jordbruksverkets orginalbalnkett sammanställt vaccinationsintyg ska en officiell veterinär intyga, att den ID-märkta hunden är vaccinerad mot leptospiros och valpsjuka. Du ska bara visa upp detta intyg för den svenska tullen vid gränspasseringen. Blanketten ska djurägaren behålla.

 

4. FRISKINTYG
En officiekk veterinär i Storbritannien med Nordirland eller på Irland ska på Jordbruksverkets orginalblankett intyga att hunden är frisk och att den är av maskad mot dvärbandmask. Efter inresan till Sverige ska du avmaska hunden ytterligare en gång efter ca 7 dagar med DRONCIT VET. eller DRONTAL COMP VET. (receptbelagt)

Observera att alla handlingar måste visas i orginal - telefax och kopior godkänns inte.

 

4. Resa från övriga rabiesfria länder

Övriga rabiesfria länder är:

Australien
Mauritius
Nya Zeeland
Den amerikanska delstaten Hawaii

För att föra in hund efter en resa till något av dessa länder, krävs

 

1. INFÖRSELTILLSTÅND
Ansökan skickas till:
Jordbruksverket
Smittskyddsenheten
551 82 Jönköping
minst 30 dagar före den beräknade inresedagen med uppgifter om:
- rasen
- åldern
- antalet
- utrese och ursprungslandet.

 

2. Friskintyg
För gränskontrolveterinären på inreseorten ska du visa upp ett friskintyg för hunden. Det ska vara utfärdat tidigast 10 dagar före inresan av en behörig veterinär i utreselandet. Intyget ska styrka:
- Att hunden tidigast 10 dagar före inresan genomgått en blodprovsundersökning och konstaterats vara fri från leprospiros.
- att hunden under de tre senaste månaderna inte har vaccinerats mot leptospiros.
- att hunden är avmaskad mot dvärbandmask. Denna avmaskning kan alternativt göras av gränskontrollveterinären vid inresan till Sverige.

Vid gränsveterinärbesiktningen ska hunden blodprovsundersökas beträffande leptospiros. I avvaktan på resultatet av denna undersökning måste hunden isoleras hos djurägaren, och den får inte komma i kontakt med andra hundar! Detta innebär också, att din hund bara får rastas i koppel och helst bara på platser, dit andra hundar inte kommer. Om undersökningresultatet visar, att det finns risk för infektion, ska du fortsätta att hålla hunden isolerad, i vissa fall också sättas i karantän.

Obervera, att hunden inte får vaccineras mot leptospiros under de tre närmaste månadrena före inresan!

 

5. RESA FRÅN ÖVRIGA ICKE RABIESFRIA LÄNDER

Om hunden kommer från något annat land än de ovannämda länderna, ska den förvaras i iffentlig karantän i 120 dagar (=fyra månader). Du får inte börja transportera hunden från utreselandet, förän du fått bekräftat, att det finns en ledig karantänplats i Sverige. Den, som tar hit hunden, ska beställa karantänplats! Karantänerna har ofta lång väntetid, varför du bör beställa plats i god tid. Varje karantän lämnar uppgifter om kostnader, aktuell skötsel m.m som du behöver för hunden.

 

1. INFÖRSELTILLSTÅND
Ansökan skickas till:
Jordbruksverket
Smittskyddsenheten
551 82 Jönköping
minst 30 dagar före den beräknade inresedagen med uppgifter om:
- rasen
- åldern
- utreselandet
- i vilken svensk karantän plats bokats.

 

2. FRISKINTYG
Du ska visa upp ett friskintyg för karantänsveterinären. Intyget ska vara utfärdat tidigast 10 dagar före inresan av en behörig veterinär i utreselandet. Intyget ska styrka:
- att hunden tidigast 10 dagar före inresan genomgått blodprovsundersökning och konstaterats vara fri från leptspiros.
- att hunden under de senaste tre månaderna inte vaccinerats mot leptospiros.

Observera, att hunden inte får vaccineras mot leptospiros under de tre närmaste månaderna före inresan!

 

6. KARANTÄNER I SVERIGE

Godkända karantäner för hundar finns på följande orter:

Stenugnsund i Bohuslän
Västra Karantänstationen
Pl. 7789
444 00 Stenugnsund
Tel. 0303-779138
Fax.0303-779138


Linköping i Östergötland
Storskogen Karantän
Storskogen, Skeda
585 97 Linköping
Tel. 013-50336
Fax. 013-50436


Vallentuna I Uppland
Manlötens Hundkarantän
Box 66
181 21 Vallentuna
Tel. 08-51178639
Fax.0851178675

www.kakadutraders.se